סוף זמן אכילה וביעור חמץ – פסח תשע”ח

סוף זמן אכילת חמץ 10:08 (9:48 לדעת המגן אברהם לחומרא)
סוף זמן ביעור חמץ 11:26 (11:00 לדעת המגן אברהם לחומרא)