ותיקין ביום הכיפורים תשע”ח

בעז”ה יתקיים מנין ותיקין

ביום הכיפורים

05.45 בשעה

06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו

07.45 נץ החמה-06.32 ; יזכור לא לפני

058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות