ותיקין בראש השנה תשע”ח

בעז”ה יתקיים מנין ותיקין

בשני הימים של ראש השנה    

05.40 בשעה

06.00-עלות השחר-05.15 ; זמן ברכת טלית-05.38 ; הודו

07.30 נץ החמה-06.27 ; תקיעת שופר לא לפני
058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות