סוף זמן אכילה וביעור חמץ – פסח תשע”ז

סוף זמן אכילת חמץ 10:01 (9:40 לדעת המגן אברהם לחומרא)
סוף זמן ביעור חמץ 11:21 (10:54 לדעת המגן אברהם לחומרא)